”Малятко”, Трояндове

Звіти

З В І Т

директора закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Малятко» Дідик Тетяни Миколаївни по підсумкам роботи за 2021 - 2022 навчальний рік перед педагогічним колективом

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Дідик Тетяна Миколаївна, директор закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Малятко», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 30 років , звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2021-2022 навчальний рік.

Закінчився 2021-2022 навчальний рік, а значить вже традиційним стало підведення підсумків роботи колективу закладу та оцінка діяльності директора на посаді протягом навчального року.

Як директор, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу дошкільної освіти.

У 2021-2022 навчальному році робота закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Цей рік нам довелося працювати в складних умовах, запроваджувалися різні форми організації освітнього процесу у зв’язку з воєнним станом.

Метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадянина-патріота своєї держави. Тому діяльність педагогічного колективу була направлена саме на вирішення цих пріоритетних завдань.

Хочу зазначити, що робота директора і колективу нероздільні і, в чомусь директор направляє колектив, а в чомусь частіше саме колектив підштовхує директора до вирішення багатьох питань організації освітньої діяльності закладу.

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Малятко» розпочав функціонування з 2005 року.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 10,5 годин: з 7.30 до 18.00 .

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО , Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента,

забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника дошкільного закладу направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

1. Склад вихованців:

ЗДО має пристосоване приміщення.

За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 55 місць для дітей віком від 1,5 роки до 6 років.

Комплектація груп дітьми в 2021-2022 навчальному році складала – 30 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками (різновікові), відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням батьківських запитів , за поданням батьками відповідних документів на комплектацію.

В ЗДО функціонували 2 різновікові групи:

-молодша різновікова група;

-старша різновікова група;

Групи укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог. ЗДО має музичну залу, ігрові майданчики для груп, спортивний майданчик.

Середньомісячне відвідування в умовах карантину складає 60 – 70% .

 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

Трудовий колектив налічує 21 працівника.

Із них : 7 – педагогічні працівники;

14 – технічний персонал .

Педагогічний процес у ЗДО «Малятко» забезпечують 7 кваліфікованих спеціалістів: директор, 6 вихователів та музичний керівник 43 % мають вищу педагогічну освіту, 57% - середню спеціальну освіту.

З них :

· другу кваліфікаційну категорію – 2 педагоги

Вакансій педагогічних працівників не має

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів: На протязі 5 років педагогічні працівники проходить курси підвищення кваліфікації при КЗВО « Одеська академія неперервної освіти» в м. Одеса або за бажанням за власний кошт онлайн..

Щосереди у ЗДО проходить методична година, на якій педагоги мають можливість підвищувати свій фаховий рівень у ході проведення консультацій, семінарів, практикумів. Два рази на рік кожний педагогічний працівник готує відкриті покази занять та режимних моментів, які переглядаємо колективно, проводимо роботу над помилками. Протягом року вихователям надавалися консультації згідно річного плану роботи.

За період 2021-2022 педагогічні працівники не атестовувались.

В закладі працює 14 технічних працівників : 1заступник завідувача з господарства, 1 ст. медсестра, 2 працівники кухні, 2 помічника вихователя, 2 сторожі, 1 двірник, 1 річний кочегар і 3 сезонні, 1 прибиральниця.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо - виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти, санітарного Регламенту. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ЗДО «Малятко» у 2021-2022 навчальному році визначався освітньою програмою «Українське дошкілля». Організація діяльності закладу в 2021-2022 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних

рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році».

Провівши аналіз освітньої та методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку , анкетування педагогів , робота ЗДО у 2021 – 2022 навчальному році була спрямована на розв’язання таких завдань:

1. Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва.

2.Використання ТРВЗ ( теорія вирішення винахідливих завдань), як свідоме управління творчими процесами інтелектуальної діяльності дошкільника.

Критеріями результативності методичної роботи були:

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

- об’єктивність вивчення рівня компетентності дітей.

Належна увага в ЗДО приділялась самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснювалась різнобічно: проходження курсів підвищення кваліфікації, систематичного вивчення методичної, психологічної, педагогічної літератури. Протягом навчального року всі педагоги постійно підвищували педагогічну майстерність (відвідування відкритих занять), приймаючи участь у роботі педагогічних майстерень, педагогічних лабораторій.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

семінари:

1.«Впровадження інноваційних технологій: «за» чи «проти»» ( 25.11.2021);

2. «Розвиток творчих музичних здібностей дошкільників шляхом впровадження казки в музичну діяльність» (27.01.2022).

Педагогічні ради:

1. Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва (листопад)

2. Використання ТРВЦ (теорія розв′язання винахідливих завдань) , як свідоме управління творчими процесами інтелектуальної діяльності дошкільника(лютий)

3. Підсумки навчально-виховної роботи (травень)

4. Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу у новому навчальному році ( серпень)

Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Адміністрацією дошкільного навчального закладу здійснювався систематичний контроль за плануванням освітнього процесу. Питання щодо виконання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу перевірялись під час тематичного, оперативного, попереджувального та порівняльного контролю. Результати контролю заслуховувались на педагогічних радах, нарадах при директору, виробничих нарадах.

На першій педагогічній раді «Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва», вихователь Аверкіна Н.В. презентувала нетрадиційні форми роботи з образотворчої діяльності дітьми дошкільного віку (техніка Ебру).

Надана консультація:

- Розвивати у дітей творчі художньо-естетичні здібності в різних видах діяльності

В листопаді місяці відбувся конкурс дитячих робіт «Вогонь – друг та ворог»

Проведені відкриті покази: педагоги груп майстерно підготували і показали інтегровані заняття з образотворчого мистецтва. На високому методичному рівні проведені заняття у таких вихователів: Аверкіної Н.В. «Осінні барви», Бакланської Г.М. «Подорож до загадкового лісу»

Вихователь Аксьонова Є.О. недостатньо здійснювала диференційований та індивідуальний підходи до дітей під час подання матеріалу, не завжди створювала мотивація заняття, замало використовувалося відповідно даного віку інтелектуально-творчих ігор. Молодому вихователю було надано додаткові консультації щодо планування інтегрованих занять з образотворчого мистецтва.

На другій педагогічній раді, яка відбулася в лютому «Використання ТРВЗ (теорія розв′язання винахідливих завдань), як свідоме управління творчими процесами інтелектуальної діяльності дошкільника вихователем Волик А.А. була проведена ділова гра по методиці ТРВЗ «творчий педагог – творчі діти» .

Проведені відкриті покази:

«Кульки для клоуна» (Лисенко Т.М.)

«В гостях у казки» (Волик А.А.)

«Зимові візерунки» (Аксьонова Є.О.)

Надані консультації:

-Колекктивна творча діяльність, як засіб розвитку та формування успішної особистості на основі здібностей кожної дитини (Бакланська Г. М.)

-Форми, методи та прийоми залучення дошкільників до художньо-естетичної діяльності з урахуванням вікових особливостей дітей (Аксьонова Є.О.)

Іноді вихователі молодшої групи недостатньо здійснювали роботу з формування у дітей технічних прийомів малювання, ліплення, аплікації, замало використовували методичних інструментів(пауз споглядання та вислуховування); вихователі старшої групи не залічали дітей до проведення аналізу робіт. Вихователям було надано додаткові консультації щодо планування інтегрованих занять з використанням нетрадиційних технік в зображувальній діяльності.

Третя педагогічна рада була проведена у травні та присвячена підведенню підсумків освітньої роботи за рік. Педагогічний колектив прозвітував про пророблену роботу. У зв′язку з введенням воєнного стану та призупиненням функціонування ЗДО літнього оздоровлення в садочку відмінено.

Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені музичні свята та розваги. В цьому навчальному році вони проводилися без участі батьків в зв’язку з карантинними обмеженнями. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки відповідно до річного плану роботи . Приємно бачити тісну взаємодію родин вихованців та ЗДО.

Також були організовані та проведені конкурси: « Краща підготовка групи до нового навчального року»; «Дидактичні посібники з мовленнєвого та логіко- математичного напрямку, виготовлені під час карантину».

Протягом року, з метою підвищення професійної майстерності педагоги займалися самоосвітою за індивідуальними планами. Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості кожної дитини, здійснювати диференційований підхід .

Впродовж 2021-2022 навчального року в закладі функціонувала інклюзивна група. Для вихованки Зеляк Аліни розроблено свою індивідуальну програму розвитку, на підсаві заключень та рекомендацій Доброславського ІРЦ, а також індивідуальний навчальний план. Кожні пів року відбувається корекція навчального плану, відповідно до динаміки

розвитку вихованця з ООП. Окремої ресурсної кімнати не має. Разом з тим було облаштовано ресурсний простір, який забезпечений усім необхідним. Є в групі місце для усамітнення, розвивальні ігри, навчальні матеріали тощо. Робота з батьками проводилася в дистанційному форматі: консультації, поради, рекомендації. Аліна залучалася до всіх форм роботи закладу,приймала участь у розвагах та святах. Активно проводилася індивідуальна робота орієнтовно до її потреб, а саме:соціалізація, розвиток комунікативних навичок, розвиток звуковимови та зв′язного мовлення, розвиток дрібної та загальної моторики.

Починаючи з 01.04.2022 року заклад дошкільної освіти, в зв′язку з впровадженням воєнного стану, перейшов на дистанційне навчання освітніх послуг вихованцям. Були розроблені перспективні та календарні плани дистанційної роботи в групах. Освітньо-виховна робота велася через вайбер. Педагоги створювали відео звіти у вигляді фото колажів, колажів робіт дошкільників.

Таким чином, річний план за 2021 – 2022 навчальний рік колективом ЗДО в основному виконаний, поставлені цілі досягнуті . Проте в організації освітнього процесу на 2022 – 2023 навчальний рік залишаються актуальними питання щодо:

- інноваційних технологій в розвитку креативних здібностей дошкільників у різних видах діяльності

- сприяння розвитку творчих здібностей дошкільників засобами художньо-естетичного виховання.

Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2021-2022 навчального року показав, що у ЗДО створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

4. СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

У нашому закладі виховуються 7 дітей з багатодітних родин, 1 дитина з ООП.

Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:

- надається методична і консультативна допомога сім'ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;

- створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Постанови Каьінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячин закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07.2021 « 786; Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227. Оснащення матеріально-технічної бази з організації харчування забезпечує оптимальні умови для прийому, зберігання, обробки і приготування продуктів харчування.

В закладі складені примірні чотиритижневі меню на всі чотири сезони, які затверджені та узгоджені з начальником ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області. Вартість харчування на сьогоднішній день становить 40 % від вартості харчування , 60% виплачується з бюджету.

В закладі організовано чотириразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії вартість харчування збільшується на 10 %, так як в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти.

Меню вивішується щодня увечері, щоб батьки могли напередодні ознайомитися з ним.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

50% від вартості харчування:

діти з багатодітних сімей –7.

Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах, педагогічних радах.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

В дошкільному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно - оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов утримання дітей .

7.УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЗДО

Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику УОКТМС. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, наказами УОКТМС, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Безпосереднє керівництво здійснює УОКТМС Доброславської селищної ради. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань::

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

2. Комплектування груп на 1вересня 2021 – 2022 навчального року дітьми та кадрами.

3. Забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

4. Організація харчування та медичного обслуговування дітей.

5.Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

6. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

7. Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО.

8. Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

9. Організація різних форм співпраці з батьками.

10. Організація роботи інклюзивної групи.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМ҆ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньо – виховної роботи з дітьми. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив використовував для цього різні активні форми співпраці :

- батьківські збори;

- індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- виставки робіт дітей , батьків та вихователів,

- участь батьків у підготовці та проведенні свят ,

- круглі столи;

-Онлайн – спілкування, спілкування з допомогою вайбер, спілкування у групах під час карантинних обмежень та військового стану.

Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм, об’єднаний спільною метою та високою відповідальністю. Батьки були частими гостями в групах: разом з дітьми вони на святах, організовували виставки, приймали участь в спортивних змаганнях, допомагали вихователям у створенні ігрових осередків, озелененні груп та

клумб, упорядкуванню майданчиків. Вся ця робота була можлива до запровадження карантиу.

9. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ′Я ДІТЕЙ ТА ПРАЦІВНИКІВ

-В закладі організовано триразове харчування дітей.

-Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи в розділі « Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

-Вихователі в вайбері для батьків вихованців розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини: розвивальні мультфільми, відео-заніття, консультації он-лайн, пам′ятки тощо.

-Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

-Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

-Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .

10. СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Ми вдячні всім батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ЗДО , придбанні іграшок, дидактичних матеріалів, створюють затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дітям .

Колекти працює і буде працювати надалі згідно свого кредо

«Роби велике, поки воно ще мале, тому що, все велике починається з малого» (Сенека)

Логін: *

Пароль: *